Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 01

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 02

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 03

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 04

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 05

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 06

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 07

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 08

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 09

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 10

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 11

Chung cư Keangnam với vật liệu đá thô 12