Căn hộ Green Star Hà Nội 01

Căn hộ Green Star Hà Nội 02

Căn hộ Green Star Hà Nội 03

Căn hộ Green Star Hà Nội 04

Căn hộ Green Star Hà Nội 05

Căn hộ Green Star Hà Nội 06

Căn hộ Green Star Hà Nội 07

Căn hộ Green Star Hà Nội 08

Căn hộ Green Star Hà Nội 09

Căn hộ Green Star Hà Nội 10

Căn hộ Green Star Hà Nội 11

Căn hộ Green Star Hà Nội 12

Căn hộ Green Star Hà Nội 13

Căn hộ Green Star Hà Nội 14

Căn hộ Green Star Hà Nội 15

Căn hộ Green Star Hà Nội 16

Căn hộ Green Star Hà Nội 17

Căn hộ Green Star Hà Nội 18

Căn hộ Green Star Hà Nội 19

Căn hộ Green Star Hà Nội 20

Căn hộ Green Star Hà Nội 21

Căn hộ Green Star Hà Nội 22

Căn hộ Green Star Hà Nội 23

Căn hộ Green Star Hà Nội 24

Căn hộ Green Star Hà Nội 25