Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 01

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 02

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 03

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 04

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 05

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 06

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 07

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 08

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 09

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 10

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 11

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 12

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 13

Biệt thự gỗ Óc Chó sau thi công 14